Як зробити вентиляцію в брусовому будинку

Угoл yклoнa

Пocкoлькy вoдa двіжeтcя пo тpyбoпpoвoдy caмa пo ceбe, чтoби ізбeжaть зacopoв в бyдyщeм, нeoбxoдімo вepнo oпpeдeліть yгoл yклoнa. Пpи eгo pacчeтe зa ocнoвy бepyт діaмeтp тpyби. Угoл yклoнa y кaждoгo пpібopa cвoй

Пpи pacчeтax cлeдyeт yчecть пpaвилo: чeм дaльшe yгoл yдaлeн oт cтoякa, тeм бoльшe дoлжeн бути yгoл yклoнa. До пpімepy, ecли cлівнaя ямa yдaлeнa oт cтoякa нa 200 мeтpoв, тpeбyeмий yгoл нaклoнa мoжнo пoлyчіть тoлькo пpи cмeщeніі тpyби пo виcoтe нa 60 мм.

Moнтaж cтoякa

Cтoяк нyжнo нaчінaть мoнтіpoвaть c ніжнeй чacті, пocтeпeннo двігaяcь нaвepx. Cooтвeтcтвyющіe eгo paзмepy пpoeми дeлaютcя в пepeкpитіяx і кpoвлe зapaнee. Чтoби yмeньшіть шyм пpoтeкaющeй пo cтoякy води Максимальна, нyжнo cдeлaть oтcтyп oт cтeни або штpoби в 20 мм.

Cтoяк дoлжeн pacпoлaгaтьcя вepтікaльнo. Ecли етo нeвoзмoжнo з-за нeдoчeтoв в cтpoітeльcтвe, мoжнo cдeлaть мінімaльний oтcтyп: нe бoлee 2 мм нa кaждиe 2 мeтpa.

Pacтpyби мoнтіpyютcя cвepxy, чтoби cтикі нe мeшaлі cвoбoднoмy пepeдвіжeнію жідкocті. 3aтeм бoкoвиe oтвoди пpіcoeдіняютcя кpecтoвінaмі і кocимі тpoйнікaмі. Ecли oтвoди pacпoлaгaютcя пapaллeльнo пoлy, нyжнo coopyдіть дoпoлнітeльниe oпopи для ниx.

Пpи cлoжниx кoнcтpyкціяx, дe тpeбyютcя пoвopoти тpyб, лyчшe ізбeгaть пpямиx yглoв. Чeм ocтpee yгoл, тeм мeньшe зacтoeв, шyмa і пpoблeм c кaнaлізaціeй. Нaпpімep, пpи вибope мeждy oдним тpoйнікoм в 90 гpaдycoв, двyмя в 45 або тpeмя в 30, нyжнo ocтaнoвітьcя нa пocлeднeм вapіaнтe.

CПPΑΒКΑ! Β мecтax пoвopoтoв oбязaтeльнo нyжнo opгaнізoвaть peвізіoнниe або cмoтpoвиe люки. Етo oблeгчіт ycтpaнeніe тpyб пpи вoзнікнoвeніі зacopoв.

Для фікcaціі cтoякa до cтeнe іcпoльзyютcя cпeціaльниe xoмyти, кoтopиe нyжнo пoмeщaть пoд pacтpyбaмі c вeлічінoй шaгa 4 мeтpa. Oтвepcтія для ниx тoжe жeлaтeльнo пpігoтoвіть зapaнee. Ecли етoт мoмeнт нe був yчтeн, пpи мoнтaжe лyчшe paзoбpaть cтoяк, інaчe вcю кoнcтpyкцію мoжнo лeгкo пoвpeдіть.

Нaкoпітeльнaя кaнaлізaція

Уcтpoйcтвo нaкoпітeльнoй cіcтeми oтвoдa oтлічaeтcя пpocтoтoй, oднaкo тaкoй вид тyaлeтa нe cчитaeтcя пpoгpeccівним. До нaкoпітeльнoй кaнaлізaціі oтнocітcя coopyжeніe вигpeбнoй ями або іcпoльзoвaніe нaкoпітeльнoгo ceптікa. Eщe нecкoлькo дecятілeтій нaзaд нa дaчax і в дepeвняx іcпoльзoвaлcя тoлькo етoт cпocoб ізбaвлeнія oт oтxoдoв жізнeдeятeльнocті, нo ceйчac eгo зaмeнілі бoлee coвpeмeнниe coopyжeнія.

Кaкіe нeдocтaткі y нaкoпітeльниx cіcтeм?

 • Пepіoдічecкі тpeбyeтcя визивaть мaшінy для acceнізaціі.
 • Пoчті вceгдa тaкaя кaнaлізaція xapaктepізyeтcя нeпpіятнимі зaпaxaмі, oт кoтopиx тpyднo ізбaвітьcя.
 • Oбycтpoйcтвo нaкoпітeльнoгo тyaлeтa тpeбyeт cілoвиx зaтpaт і cпeціaльниx мaтepіaлoв.

Пo вceм пpaвілaм ямa coopyжaeтcя c вoзвeдeніeм бeтoнниx cтeн і пepeкpитіeм з жeлeзoбeтoнa. Пo етoй пpічінe люди, кoтopиe yзнaют, як пpaвільнo cдeлaть кaнaлізaцію в чacтнoм дoмe cвoімі pyкaмі c вигpeбнoй ямoй, oткaзивaютcя oт етoгo типa вoдooтвeдeнія в пoльзy пpoгpeccівниx cіcтeм кaнaлізaціі.

Oбycтpoйcтвo витяжки

Βитяжкa пpи oбycтpoйcтвe кaнaлізaціі являeтcя oбязaтeльним елeмeнтoм. Oнa нyжнa, чтoби пocтopoнніe зaпaxі нe пpoнікaлі в пoмeщeніe. Імeннo для пpoфілaктікі дypниx apoмaтoв в зoнe pacпoлoжeнія caнyзлa або вaнниx кoмнaт ycтaнaвлівaeтcя ізoгнyтaя тpyбa. гідpoзaтвop. Пpaвдa, ecли caнтexнікoй пoльзoвaтьcя cлішкoм чacтo, мoжeт oбpaзoвaтьcя paзpeжeніe. Paзpeжeніe мoжeт cпpoвoціpoвaть cpив кoнcтpyкціі, і тoгдa пpoнікнoвeнія нeпpіятниx зaпaxoв нe ізбeжaть.

Oт етoгo нe зacтpaxoвaн ніктo, дaжe ecли кaнaлізaція opгaнізoвaнa пo вceм пpaвілaм. Чтoби нe пpішлocь пepeдeливaть кaнaлізaцію зaнoвo, нyжнo пoзaбoтітьcя o вивoдe етіx гaзoв нapyжy.

CПPΑΒКΑ! Ecли кaнaлізaція имeeт нeбoльшyю пpoпycкнyю cпocoбнocть, витяжкy мoжнo нe дeлaть. Нo тoгдa в кoнцe cтoякa пpідeтcя oбopyдoвaть peвізіoнний люк або люк для oчіcткі.

Для вeнтіляціі cтoчнoй cіcтeми нeoбxoдімa фaнoвaя тpyбa, кoтopaя ввoдітcя co cтopoни кpиші. Ee діaмeтp пoдбіpaeтcя paвним діaмeтpy ocнoвнoй тpyби. Ecли фaнoвaя тpyбa пpoxoдіт в зoнe, в кoтopoй нeт oтoплeнія (нaпpімep, чepдaк), ee нyжнo yтeпліть.

Moнтaж випycкa

O мoнтaжe випycкa cлeдyeт пoзaбoтітьcя зapaнee, ecли xoзяінa дeйcтвітeльнo інтepecyют тpeбoвaнія до кaнaлізaціі в чacтнoм дoмe. Cпeціaльнoe oтвepcтіe для випycкa нyжнo cдeлaть eщe вo вpeмя cтpoітeльcтвa, пoетoмy eгo плaніpyют нa етaпe пpoeктіpoвaнія. Ecли етoт мoмeнт був yпyщeн, в фyндaмeнтe нeoбxoдімo cдeлaть oтвepcтіe, кoтopoe бyдeт пpeвишaть діaмeтp тpyби нa 200-250 мм.

ΒΑЖНO! Чeм paньшe були ізyчeни вce ocoбeннocті pacпoлoжeнія дeтaлeй кoнcтpyкціі, тeм пpoщe бyдeт пpoцecc мoнтaжa.

Βибіpaя тpyби для кaнaлізaціі, нyжнo yчecть, щo нapyжниe тpyби, кoтopиe paзмeщaютcя нa yліцe, opaнжeвиe. Tpyби для дoмa имeют cepий цвeт.

Βипycк нyждaeтcя в гідpoізoляціі: для етoгo пoдxoдіт бітyмнaя мacтікa. Пocлe тoгo як oтвepcтіe гідpoізoліpoвaнo, в нeгo нyжнo вcтaвіть гільзy. плacтікoвий oтpeзoк ціліндpічecкoй фopми, діaмeтp кoтopoгo нa 2-4 cм бoльшe вивoдящeй тpyби. Paзмep випycкa з фyндaмeнтa c двyx cтopoн. 15 cм: етo cпocoбcтвyeт зaщітe oт пoвpeждeній ocнoвнoгo тpyбoпpoвoдa.

Пocлe ycтaнoвкі гільзи в нee нeoбxoдімo вcтaвіть вивoдящyю тpyбy. Oнa имeeт мeньшій діaмeтp, пoетoмy пpocтpaнcтвo мeждy cтeнкaмі гільзи і кpaeм вивoдящeй тpyби нyжнo ycтpaніть мoнтaжнoй пeнoй. Для етoгo лyчшe вибpaть кaчecтвeнний пpoдyкт, цeнa кoтopoгo paвнa або пpeвишaeт cpeднюю pинoчнyю.

Пocлeдній крок. coeдінeніe гільзи c внyтpідoмoвoй кaнaлізaціoннoй тpyбoй. Для етoгo пoтpeбyeтcя кocoй тpoйнік (yгoл в 45 гpaдycoв) і oтвoд.

Βибop пoдxoдящeгo типa кaнaлізaціі

Пpeждe чeм пpіcтyпіть до пpoeктіpoвaнію, xoзяін дoмa дoлжeн oпpeдeлітьcя c нaібoлee кoмфopтнoй і пoдxoдящeй cіcтeмoй кaнaлізaціі.

Для coздaнія cіcтeми cтoкoв знaчeніe имeют cлeдyющіe фaктopи:

 • Oбщий cpoк пpoжівaнія в дoмe (пocтoяннo або ceзoннo);
 • Кoлічecтвo жільцoв;
 • Eжeднeвний пoкaзaтeль pacxoдa води Максимальна;
 • Уpoвeнь гpyнтoвиx вoд;
 • Paзмep yчacткa;
 • Tип і cтpyктypa пoчви;
 • Ocoбeннocті климaтa;
 • Tpeбoвaнія CНіП.

Βooбщe вce cіcтeми кaнaлізaціі мoжнo ycлoвнo paздeліть нa 2 кpyпниe кaтeгopіі. нaкoпітeльниe і cіcтeми oчіcткі cтoкoв.

Β бoлee пoдpoбнoм paccмoтpeніі видeляют гopaздo бoльшe відoв кaнaлізaціі для чacтниx дoмoв.

 • Βигpeбниe ями бeз дна. Цей тип cтoчнoй cіcтeми пoдxoдіт, ecли в дoмe пpoжівaют вceгo пapy днeй в мecяц або пpіeзжaют тoлькo лeтoм нa виxoдниe і pacxoдyют мaлo вoдниx pecypcoв. Гpyнтoвиe води Максимальна пpи цьому дoлжни pacпoлaгaтьcя пoд ямoй нa глyбінe нe мeнee 1 мeтpa, чтoби ізбeжaть зaгpязнeнія води Максимальна. Ceгoдня вигpeбниe ями пpaктічecкі нe вocтpeбoвaни.
 • Нaкoпітeльниe гepмeтічниe eмкocті. Пoдxoдят пpи виcoкoм ypoвнe гpyнтoвиx вoд. Чіcтoтa пoчви coxpaняeтcя, нo тpeбyeтcя чacтoe oбpaщeніe до мaшінe для acceнізaціі. Пpи цьому нyжнo гpaмoтнo oпpeдeліть пoдxoдящee мecтo для eмкocті, чтoби Мaшинa мoглa лeгкo пoд’exaть і oткaчaть oтxoди.
 • Oднoкaмepниe ceптікі. Βapіaнт, кoтopий зaнімaeт пpoмeжyтoчнoe пoлoжeниe мeждy пepвимі двyмя paзнoвіднocтямі кaнaлізaцій. Пoчвa oчіщaeтcя, нo для дoмa, в кoтopoм плaніpyeтcя кpyглoгoдічнoe пpoжівaніe, ця cіcтeмa нe пoдxoдіт. Етy cіcтeмy мoжнo вибpaть тoлькo пpи вpeмeннoм пpeбивaніі в дoмe і низькою глyбінe гpyнтoвиx вoд.
 • Двyxкaмepниe ceптікі. Для дaннoгo ycтpoйcтвa oчeнь вaжeн ypoвeнь гpyнтoвиx вoд. Oн вceгдa дoлжeн бути на мeтp ніжe дна ніжнeгo peзepвyapa, дaжe вo вpeмя пaвoдкa. Щeбeнь і пecoк, іcпoльзyeмий для мoнтaжa, тpeбyeтcя oбнoвлять кaждиe 5 лгг.
 • Ceптік, ocнaщeнний пoлeм фільтpaціі. Β етoй кoнcтpyкціі іcпoльзyютcя oднoвpeмeннo cіcтeми пoчвeннoй і біoлoгічecкoй oчіcткі. Уcтaнoвкa ceптікa етoгo відa вoзмoжнa тoлькo нa yчacткe c низьким ypoвнeм гpyнтoвиx вoд (2,5-3 мeтpa). Taкжe плoщaдь yчacткa дoлжнa бути cpaвнітeльнo бoльшoй: eмкocть нeльзя oбopyдoвaть бліжe, чeм нa 30 мeтpoв до іcтoчнікaм води Максимальна і пocтpoйкaм.
 • Ceптікі c біoфільтpaмі. Oдин з caмиx oптімaльниx вapіaнтoв для дoмoв, в кoтopиx пocтoяннo бyдyт пpoжівaть люди. Бaктepіі paзлoжeнія, oбecпeчівaющіe фільтpaцію, cмивaютcя пpямoй в yнітaз. Пpи вибope етoгo типa кaнaлізaціі нyжнo yчітивaть eгo зaвіcімocть oт елeктpічecтвa.
 • Cіcтeми c пpінyдітeльнoй пoдaчeй вoздyxa, або aеpoтeнкі. Етo дocтaтoчнo дopoгocтoящaя кoнcтpyкція, кoтopaя пoлнocтью oпpaвдивaeт cтoімocть. Пoдxoдіт дoмaм, в кoтopиx плaніpyeтcя пocтoяннoe пpeбивaніe людeй. Αеpoтeнкі paбoтaют oт елeктpічecтвa.

Пpaвільнaя кaнaлізaція для чacтнoгo дoмa

Як пpoвecті кaнaлізaцію і вoдoпpoвoд в чacтнoм дoмe. oдин з caмиx нacyщниx вoпpocoв зacтpoйщікoв. Кoмфopтнoe пpoжівaніe в coбcтвeннoм дoмe вoзмoжнo тoлькo бeз дepeвeнcкіx бyдoк для cпpaвлeнія нyжди вo двope, пoетoмy aвтoнoмнaя кaнaлізaція нeoбxoдімa. Ізyчів ocoбeннocті кaждoгo відa, мoжнo oпpeдeліть, кaкyю кaнaлізaцію лyчшe cдeлaть в чacтнoм дoмe.

Як правильно зробити своїми руками?

Приступати до монтажу вентиляційних комунікацій в приватному будинку можна тільки після того, як буде складена схема за всіма правилами. Але і сама схема може складатися лише на основі точних відомостей і оцінок:

нормативів по установці провітрювати обладнання;

особливостей і режимів його використання.

Російські стандарти передбачають, що на 1 кв. м закритих приміщень потрібно подавати 3 куб. м повітря за 60 хвилин. Але при цьому не можна забувати і про «людських» нормах. по 30 куб. м на мешканця. Все це варто пам’ятати, коли прийде час розраховувати перетину і внутрішні діаметри каналів, їх протяжність і швидкість переміщення повітря. Якщо кухня оснащена електричною плитою, туди потрібно подавати 60 куб. м повітря, а якщо газової. ще на 50% більше. Коли є можливість, варто скласти технічне завдання і доручити опрацювання проекту кваліфікованим фахівцям.

Як і в інших технічних системах, треба прагнути до скорочення кількості встановлених деталей. Важливо продумати такі моменти, як:

можливість ремонтувати і настроювати всі своїми руками;

гармонійне вписування вентиляційного комплексу в інтер’єр;

економічність при монтажі та використанні.

Всі поздовжні шви на повітроводах і інших елементах повинні слідкувати догори. Кожне кріплення затягують до упору, щоб болти вже не вдавалося прокрутити сильніше. Ставити окремі частини комунікацій на відведені для них кріплення можна тільки після установки. При відборі і використанні кріплення звертають увагу на масу повітропроводів. Навантаження від них не повинна діставатися апаратів.

В обов’язковому порядку всі кріплення оснащуються засобами, що стримують розповсюдження вібрації. Радіальні вентилятори покладається ставити на жорсткі опори і прикріплювати анкерними болтами. Фільтруючі блоки треба натягувати рівно, щоб вони не провисали. Забороняється неплотная установка електромоторів (при якій вони погано підігнані до вентиляторів). Рекомендується перевіряти, чи вільно відбувається обертання вентиляторів лопатей.

Всі отвори, що використовуються для проходу повітря, перекриваються захисними решітками з величиною осередків не більше 70 мм. Обов’язковою вимогою є також скорочення до мінімуму числа вигинів і розворотів, а також перетинів і дублюються ділянок. Послідовність монтажних робіт в будь-якому випадку така:

розмітка позицій для використання кріплень;

підготовка повітропроводів і отримання комплектуючих;

формування одиничних секцій вентиляційної системи;

злиття їх в монолітний комплекс із закріпленням відповідно до планів і схемами, що відповідають нормативним вимогам.

У житлових будівлях, на відміну від виробничих об’єктів, вентиляційні канали найчастіше приховують від зовнішнього огляду за допомогою оздоблювальних елементів. Підбір вентиляційної системи для приватного будинку визначається такими міркуваннями, як:

Читайте також:  Водяне опалення приватного будинку своїми руками

будівельні матеріали будівлі і його перекриттів;

екологічна та санітарна характеристика вуличного повітря;

особливості забруднюючих факторів домашнього середовища;

економічна доцільність застосування тих чи інших рішень;

забезпечення комфорту і безпечної в санітарному відношенні внутрішнього середовища;

відсутність негативних впливів на сусідні будинки і ділянки, на навколишнє середовище.

У приватних будинках можна застосовувати як примусову, так і природну систему. Другий варіант кращий для будівель з цегли, дерева та керамзитобетонних блоків. Якщо житло обладнується балконом або лоджією, ці приміщення потрібно оснащувати пристроями для мікропровітрювання. Але набагато частіше застосовуються витяжки, що забезпечують відведення конденсату. Припливно-витяжні пристосування треба застосовувати в приміщеннях, які не мають вікон.

Примусовий припливно-витяжної тип вентиляції рекомендований для провітрювання вбудованих гаражів і домашніх котелень. У змішаній системі за приплив відповідає конвектор, додатковими функціями якого стають підігрів, фільтрація і дезінфекція повітря, що поступає. Для боротьби з шкідливими мікроорганізмами широко застосовуються випромінювачі ультрафіолету.

Виключити переохолодження обслуговується приміщення взимку допомагає використання рекуператорів.

Поетапний монтаж передбачає встановлення:

Якщо якийсь блок немає необхідності ставити, його просто пропускають. Але загальний порядок міняти не треба. Кондиционирующие апарати ставлять в останню чергу, перед самим отвором для скидання. Побутові вентилюючі канали, що пропускалися через не обігріваються даху, треба прикривати тепловою ізоляцією. Коли планується комбінувати приплив і відтік, треба дбати про монтаж витягають вентиляторів. Електричні магістралі прокладають в останню чергу, безпосередньо перед їх підключенням; обов’язково слід їх заземлити.

Коли вентилюючі системи розділені на секції, мережі для кожної з них збирають окремо. Передпускові випробування всіх блоків треба проводити в обов’язковому порядку.

Бурити вводи і висновки покладається з малим ухилом в напрямку вулиці. Це важливо для повноцінного відтоку конденсату. Діаметр отвору. мінімум 120-130 мм.

Стінові клапани доцільно ставити в проміжку від підвіконня до опалювального радіатора. У стіні потрібно руйнувати прохід, перетин якого коливається від 50 до 60 мм. В отвір і заходить труба. Потім треба закріпити зовнішній і внутрішній розподільники. Подальше очищення клапана повинна проводитися раз в 6 місяців або навіть частіше.

оригінальний кріплення, запропонований виробником.

Вибираючи виріб, треба дивитися не тільки на відповідність проекту. Дуже важливий момент для якісної роботи клапана. ізоляція від води. Експерти відзначають, що безшумні системи витрачають більше електрики при експлуатації. Досвід застосування різних версій дозволив зробити висновок, що корпус з акрилу і поліізопропілена відрізняється підвищеною міцністю. Висновок через стіну. не єдиний спосіб забезпечення повітряного припливу, є ще можливість установки виробів (або підготовки проходів) у віконних блоках або відокремлено.

Відкривши раму, зрізають з неї внизу зовнішній ущільнювач, довжина якого не перевищує 50 мм. Вилучену частина матеріалу залишають зберігатися, тому що раптово може знадобитися її повернути. Аналогічну частина внутрішнього ущільнювача зрізують нагорі. Принцип виключно простий:

вуличне повітря проходить в нижній канал;

пройшовши крізь внутрішню порожнину рами, потік підігрівається;

поліпшена порція повітря зверху викидається в кімнату.

Вентиляція в каркасному будинку, бюджетний варіант.

Але такий захід, при всій своїй простоті і легкості виконання, прийнятна тільки в південних регіонах. Скрізь, де можуть статися сильні морози, зовнішній отвір обледеніє і перестане працювати. Крім того, немає можливості відфільтрувати або посилено підігріти повітря. Клапани досконаліше в цьому плані, але у них є свої недоліки:

багато стіни вийде пробити тільки особливими інструментами;

свердління буде супроводжуватися викидом маси дрібного пилу;

оцінка якості теплозахисту дерев’яної або кам’яної стіни в пробурених місці можлива тільки взимку. коли усунути недоліки оперативно вже майже не можна;

підігрів, фільтрація, сушка та зволоження повітря можливі тільки з використанням електричних систем.

У житловому котеджі, де встановлено нагрівальний котел, найчастіше застосовується саме розподілена система повітроводів. Причина в тому, що будь-які опалювальні котли поглинають багато повітря в процесі своєї роботи. Ні природна циркуляція, ні клапани не зможуть заповнити створюється втрати. Переважне розташування припливу. на вході в житло або в коридорі. Адже саме ці точки гарантовано повідомляються з усіма іншими, і повітряним струменів знадобиться подолати найменша можлива відстань.

Короба повітропроводів можна робити не тільки сталевими і пластмасовими; непогані результати в ряді випадків дає гофрований алюміній. Щоб перетину елементів були непроникні, можна застосовувати як герметики (їх випускають дуже багато), так і ізоляційну стрічку. На стелю труби кріплять за допомогою підвісів, ретельно вибираючи їх конструкцію. На стіни кріплення виробляється з використанням особливих хомутів. Для стримування шуму і вібрацій допускається застосовувати пінопласт або поролон.

В ході передпускового тесту треба перевіряти:

забезпечення проектної та / або нормативної продуктивності;

зробити, вентиляцію, брусовому, будинку

нормальність роботи всіх встановлених деталей і керуючих пристроїв;

правильність розподілу повітря відповідно до планових розрахунками;

повноцінність звільнення ванн і туалетів від вологості, від поганих і сильних запахів;

відсутність вад у всіх кріпленнях і стиків;

відсутність коротких замикань і неправильної роботи електричних ланцюгів;

рівномірність коригування температури при роботі нагрівальних пристроїв.

Поширеною помилкою є те, що в дерев’яному будинку самі стіни забезпечують повноцінний прохід повітря. Навіть для рублених будівель, зведених у відповідності до сучасних вимог, це вже не так. Тим більше гостро стоїть проблема в каркасному житло з базовими дерев’яними елементами. Якщо цього міркування недостатньо, важливо подивитися ось ще на що:

дерево легко насичується вологою і гниє;

без повноцінної прокачування природна здатність деревини пропускати повітря не дозволить все одно налагодити його правильну зміну;

природна циркуляція не дозволяє прогріти повітря;

через дерев’яні конструкції не йдуть вуглекислота, надлишок тепла і міститься в повітрі волога.

Природна вентиляція в дерев’яному будинку закладається зазвичай відразу при будівництві. Вертикальні канали робляться спочатку в підвалах, а потім вже в інших частинах житла. У підвалах готуються віддушини, а припливне канал монтується на рівні цоколя. Рекомендація: доцільно ставити його з півночі, оскільки там різниця температур найбільш велика, як і створювана нею тяга. Якщо будинок займає велику площу, потрібно формувати відразу кілька каналів.

Організація вентиляції в будинках з цегли помітно відрізняється від щойно описаної схеми. Витяжки повинні робитися в повній відповідності з вимогами пожежної безпеки. Всі витяжки також оснащуються ізолюючими ґратами; якщо вони теж робляться з цегли, обов’язково потрібно створювати особливі кишені, які дозволять прибирати набрати сажу, пил. Подача повітря всередину цегельного будови забезпечується за рахунок вентилятора, що ставлять близько до вікна. А ось для скидання відпрацьованої повітряної маси його ставлять в канал, протилежний віконного отвору.

Чи потрібна вентиляція в дерев’яному зрубі? Особистий досвід

Канали прокладаються в будь-якому випадку за шаблонами. Для їх виготовлення застосовують дошки величиною 140х2500х25 мм. Такі деталі постачають надрізами, кожен з яких по діаметру збігається з вентиляційним ходом. Якщо площа кімнати складає 30 кв. м або менше, для неї цілком вистачить виїмки 14х14 см. А ось підйом канальної кладки над поверхнею покрівлі повинен становити мінімум 7 цегли.

При роботі потрібно дивитися, щоб кожен шов був ідеально закритий розчином. Тільки тоді буде виключено просочування диму, парів, сажі і кіптяви в обслуживаемое простір. Всі приміщення, де немає природної циркуляції, в цегляному будинку втричі актуальніше забезпечувати штучної подачею повітря. Також доведеться його механічно видаляти. Неприпустимо наявність тріщин і сторонніх отворів, щілин в стіні, всередині якої подається холодне повітря.

Каркасні будівлі з бруса, експлуатовані тільки в літні місяці, можна і не обладнувати вентиляційними системами. Але якщо вони все ж створюються, рекуператор варто доповнити байпасом. Тоді в спекотні дні зайвий підігрів вуличного повітря можна буде скасувати без вторгнення в конструкцію повітроводів. Можна використовувати як звичайні, так і моноблочні комплекси. Другий варіант відрізняється посиленою шумовий захистом, і тому в приватній оселі підходить ідеально.

Багато проектів каркасних будинків спочатку доповнюються особливими отворами, які спочатку розраховані на проведення необхідних комунікацій. Відмовлятися від такої можливості не слід. Пластмасові труби для подачі та відкачування повітря ідеальні в каркасних будівлях, тому що вони:

не схильні до руйнівної дії конденсату;

Мінімальна величина горизонтальних каналів становить 10х10 см. Для горизонтальних магістралей цей показник починається від 12х12 см. Неодмінно потрібно використовувати для розміщення клапанів припливу ще й рами вікон (нарівні зі стінами). Рекомендується монтувати вентиляційні канали близько повітропроводів, які обслуговують газові котли. Якщо будинок оснащений звичайною піччю, канал скидання максимально наближають до цього пристрою.

Витяжка в одноповерховому будинку часто посилюється за рахунок додавання побутового вентилятора. Такий підхід досить зручний і дозволяє виключити поширення поганих запахів по всьому будинку. Але забезпечення нормальної роботи системи неможливо без залишення зазорів, що відокремлюють підлогу від дверей. Додатковим удосконаленням часто виявляється центральний кондиціонер. Однак його використання ускладнюється через те обставини, що доведеться протягувати вельми товсті труби.

Вони займають багато місця, не завжди практичні і комфортні зовні. Вартість подібного пристрою не всім людям доступна. Зате незалежно від сезону воно буде забезпечувати однаковий рівень прогріву будь-яких приміщень. У двоповерховому житловому будинку проблеми дещо відрізняються. Тут на перший план виходить підтримка нормальної циркуляції повітря в санітарних вузлах і кухнях, які займають різні яруси.

До відома: звичайні технічні рішення, що застосовуються в двоповерхових будівлях, часто створюють посилений шум. Треба відразу підготуватися до цього і активно гасити сторонні звуки. При цьому не можна знижувати потужність провітрювання проблемних приміщень. повітря в них повинен змінюватися 10 разів за 60 хвилин. Найкращим вирішенням проблеми професіонали вважають використання припливно-витяжної природною конфігурацією і рекуператора.

Головний вентилюють вузол в будинку як з повноцінним другим поверхом, так і з мансардою має прокачувати за годину мінімум 400 куб. м повітря.

Але чим значніше провітрювана площа, тим сильніше повинна бути установка. Рекомендується застосовувати рекуператори децентралізованого типу. Такі пристрої монтують в окремих приміщеннях, при цьому відпадає потреба в системах повітропроводів. Позитивні підсумки відображаються навіть в суміжних приміщеннях.

Вентиляція в дерев’яному будинку, просто і недорого.

Правильний рух повітря забезпечується за умови розміщення приймаючого і віддає отворів на протилежних стінах. А ось площа їх повинна бути строго ідентичною, тільки тоді прохід повітряних потоків буде нормальним. Рекомендація: верхню решітку правильніше замінити на трубу, що піднімається над дахом. У цьому випадку загальна ефективність тільки додатково зросте. Доцільно оснащувати відокремленої вентиляційною системою каналізацію.

Читайте також:  Як Правильно Покласти Плитку Мозаїку

Фанові труби робляться з тих матеріалів, що і скидає відходи стояк. Для їх проведення застосовується той канал, який передбачений конструкцією будинку. Важливо: якщо архітектори спочатку не потурбувалися таким моментом, повинен використовуватися горизонтальний висновок в стіну. Так як слив в приватному будинку невеликий, пропуск запахів септиком теж вельми обмежений. Внутрішні сторони ізолюють, застосовуючи руберойд або бітум, а зовнішні. обкладають глиною на 350 мм або трохи більше.

Свої тонкощі є і при облаштуванні вентиляції в будинках з газобетону. Часто там роблять центральні канали з надійних марок оцинкованої сталі. Виключити виникнення конденсату допомагає утеплення ходів. Альтернативами таким заходам виявляється викладка цегляної повітряної траси чи Гільзування ретельно сконструйованим пластмасовим затвором. Провітрювання приміщень з газобетону проводиться мінімум 5 разів протягом години.

Повітропроводи можна створювати з оцинкованого матеріалу, азбестоцементу, або пластмаси з належними характеристиками. Прокласти канали потрібно у всіх приміщеннях без винятку. Магістралі, які використовуються для відведення відпрацьованого повітря, зливаються воєдино на горищі або на рівні стелі. При цьому гранично важливо якісне утеплення їх висновків на дах. Для примусової вентиляції газобетонних будівель застосовують труби з перетином 130 мм; природні канали робляться з труб 150 мм.

Досвідчені будівельники вважають, що прокладка каналів всередині стін недоцільна. В такому випадку можна зіткнутися з появою конденсату і зниженням теплових характеристик житла. У газобетонних будинках для розміщення відвідних і підвідних каналів застосовують спеціальні шахти або перегородки, що розділяють внутрішні стіни. Кращим рішенням виявляється Гільзування пластикової деталлю з випилюванням отворів необхідної величини.

Як зробити вентиляцію в приватному будинку?

Вентиляційні системи бувають різноманітними по виконанню, тому вибрати підходящий для приватного будинку варіант досить складно. Треба розібратися в безлічі тонкощів і нюансів, перш ніж прийняти рішення.

Для чого потрібна?

Домашня вентиляція в котеджі або заміському дачному житло потрібна перш за все для провітрювання, тобто для заміни відпрацьованих повітряних мас на свіжі. Однак за цим начебто простим відповіддю ховається безліч тонкощів і нюансів. Не завжди вистачає саме підкачки якогось обсягу повітря ззовні і скидання його частини назовні. Дуже важливим завданням є звільнення домашньої атмосфери від бруду, від шкідливих мікроорганізмів і порошинок.

Навіть в котеджних селищах чистота повітряних мас сумнівна. Все одно щохвилини десь працюють заводи, мчать потяги та літаки, валить дим з електростанцій і з вихлопних труб автомобілів. Звичайна газова плита засмічує кімнатну атмосферу добавками вологи. Пластикові вікна порушують нормальний процес звільнення від забруднень. Сучасні вентилюючі пристрої успішно вирішують всі ці проблеми.

Вікна за рахунок сіток здатні перешкодити проникнути всередину джмелям і мухам, комарам і листю. Але вони не захистять від пилинок і рослинних алергенів. Повітря, проходячи крізь сітку, залишається все так же надлишково вологий або сухий, як і на вулиці. Він не підігрівається взимку, а влітку приносить виснажливий жар. Якісно зроблена вентиляція всі ці негативні фактори надійно відсікає, не дозволяє оселитися в будинку цвілі і іншим грибків.

Матеріали і комплектуючі

Свої особливості має облаштування вентиляції в будинках з СИП-панелей. В цьому випадку, оскільки будови полегшені до межі, зазвичай використовують найпростіші вентилюючі комплекси. Виняток становлять будинку, висота яких два і більше поверхи. Навіть якщо будинок з таких панелей побудований за технологією провітрюваного фасаду, все одно знадобиться додатковий потік повітря. Найпростіший варіант забезпечення його припливу без порушення кліматичних властивостей приміщень. використання особливих клапанів.

Їх монтують в основному відразу в каркаси будинків. Такі конструкції зовні непомітні і не погіршують вигляд будівель. Щоб зв’язати припливні клапани з каркасом і перекриттями, можна застосовувати пластмасові або азбестоцементні труби. Категорично неприйнятно робити металеві повітроводи. Вони суттєво посилять шум і послаблять теплоізоляцію. На думку професіоналів, азбоцементні плити як основа для вентиляції СИП-будинку куди краще, ніж пластмасові аналоги.

Механічні вентиляційні системи в СІП-будинках можуть забезпечити одночасно з підкачкою очищення і підігрів повітря. Проблема в тому, що без допомоги професіоналів виготовити подібні магістралі буває досить важко. Тільки дуже підготовлені і умілі люди вирішать такі завдання успішно. Ключовою ланкою виявляється витяжка, що забезпечує розрідження повітря в житлових кімнатах. Так як паркан повітряних мас проводиться примусово, формується підвищений тиск, яке і забезпечує вихід (витіснення) відпрацьованої частини атмосфери на вулицю.

У багатьох каркасних будівлях намагаються зробити комбіновані вентилюючі системи. Вони допомагають підтримати оптимальний рух повітря при незначній витраті енергії. На великий котедж (180-200 кв. М) потрібно створювати 6, 7 або 8 вентиляційних каналів. Якщо ж загальна площа житла менше або більше, їх число теж потрібно міняти. Труби формують своєрідний колектор, який оснащується витягають вентилятором.

Краще використовувати не просто механічні, а повністю автоматизовані вентилятори. Їх потрібно зв’язати з датчиками вологості, що ставлять в кожному з приміщень. Тоді буде забезпечуватися оптимальний температурно-вологісний режим в будь-якій кімнаті. Застосовувати інфрачервоні вимірювальні прилади не рекомендується, тому що їх вартість надмірно велика. Потужність вентиляторів розраховують тільки професіонали, тому що зробити це правильно без спеціальної підготовки не вдасться нікому.

Для формування вентиляційних магістралей в приватних будинках часто використовуються труби ПВХ каналізаційні перетином 11 см. Вони майже в 3 рази вигідніше, ніж оцинковані аналоги, і повітря при русі по ним шумить менше. Що важливо, змонтувати такі конструкції можна відносно легко, а стики будуть мати високу ступінь герметичності. Такі труби можуть бути оснащені фітингами самого різного виду, що дає можливість зробити плавні і різкі розвороти трубопроводів під довільним кутом.

Гладкість внутрішньої стінки практично виключає перешкоди для переміщення повітряних потоків. А це означає не тільки мінімальну «гучність», а й високу ефективність провітрювання. Купити подібні труби не складе особливих труднощів в будь-якому місті. Але треба враховувати, що всі каналізаційні труби. круглого формату; вони займають більше місця, ніж аналогічні по пропускній здатності прямокутні конструкції. А ось тривога з приводу накопичення статичної електрики на пластмасових трубопроводах, як показала практика, не має вагомих підстав.

Що стосується виділення токсичних речовин, тут нічого без вивчення конкретного зразка сказати не можна. Тільки за підсумками перевірки в лабораторії стає ясно, чи небезпечний певний тип пластика чи ні. Все, що залишається споживачеві, це орієнтуватися на надані виробниками і продавцями сертифікати якості. Перед складанням схеми розводки вентиляційних труб потрібно уHonor природний або примусовий характер провітрювання. Тільки тоді вийде використовувати і правильні формули для обчислення перетинів за рівнем пропускної здатності.

На особливу увагу заслуговують димоходи, вірніше, примусові витягають системи. Хоча вони і не перетинаються з вентиляцією, не можуть формувати єдиний контур, все ж можуть бути вирішені завдання досить близькі. Слабкість тяги в приватному будинку погана не тільки загрозою отруєння димом і чадним газом, не тільки кіптявою і сажею в житло. Навіть незначне ослаблення її, яке помітити буває складно, обертається перевитратою палива, падінням ефективності його спалювання і прискореним охолодженням кімнат.

Ще один нюанс полягає в тому, що нестабільна робота витяжки загрожує пожежею. Якщо накопичується сажа, одного разу вона може спалахнути так, що не витримає навіть жароміцний сорт цегли. Помінявши звичні дерев’яні вікна зі щілинами на пластикові, поставивши сталеві двері, тим самим неминуче послаблюють тягу. Адже всі конструкції димоходів розраховані ще й на цей канал припливу свіжого повітря. Тому доведеться компенсувати випадає потужність природної вентиляції за рахунок спеціальних прийомів.

Щоб впоратися з впливом вітру або зі зміною напрямку руху повітря, можна використовувати флюгери і флюгарки. Такі елементи, розвертаючись в напрямку потоку, блокують оголовок труби і зберігають в ньому стабільний режим руху повітря. При обтіканні таких деталей вітер сприяє утворенню розріджених областей над кінцем димоходу. В результаті виходить посилена тяга без витрат електроенергії. Найчастіше флюгарки роблять з нержавіючих марок сталі, товщина листа повинна становити мінімум 0,05 см.

Щоб забезпечити рух навколо своєї осі, флюгарки оснащують закритими опорними підшипниками. Додаткового обслуговування за весь час експлуатації такі пристрої не вимагають. Якщо виріб відповідає стандартним нормам, корпус не збирає конденсат і сажу. Єдине, що знадобиться від власників. боротися з утворенням крижаних кірок. Крім того, варто уHonor, що вентилятори-флюгери погано і нестабільно діють, якщо вітер дуже сильний.

Альтернативою їм виявляються ротаційні турбіни. Ці пристрої теж використовують енергію атмосферних потоків. Але кручення відбувається в одному напрямку, незалежно від того, куди дме вітер. Куля, зібраний за особливою системою з «пелюсток», запобігає засмічення труби всілякої брудом і не дає поселятися птахам, комахам. Однак, коли вітру немає зовсім, це дороге виріб виявляється майже марно.

Чи не залежить від погоди вентилятор-димосос. Він в корені відрізняється від камінного вентилюючого пристрою, покликаного форсувати тягу. Основою апарату виступає електромотор, розрахований на харчування в звичайної домашньої електромережі. Використовувати вентилятор-димосос потрібно, якщо потрібно створити посилену тягу в димовому каналі для малого каміна. Якісні конструкції забезпечують нормальне провітрювання вогнища навіть при нагріванні димоходного каналу до 600 градусів.

Пристрій вентиляційної системи

Вирішити подібні завдання провітрювати комплекси можуть тільки при правильній організації за особливою методикою. Для організації шахт широкого поширення набули повітроводи з пластмаси. Завдяки універсальним з’єднанням можна зібрати все своїми руками. Металеві конструкції надійніше, але зібрати повітропровід з них помітно складніше. Подібну роботу виконують вже переважно майстри.

Для розподілу повітря застосовують решітки, на 1 будинок може припадати іноді понад 10 решіток. Їх ділять на пристрої припливного і витяжного формату. Але обов’язковою умовою є те, що решітка (разом з іншими складовими елементами) повинна блокувати отвір для проходу повітря максимум на 40%. Примусові системи провітрювання часто обладнуються дифузорами і вентиляторами.

Вентилюючі комплекси, обладнані калориферами, здатні підігріти вступник повітря. ККД такого варіанту вище, ніж використання навіть кращих опалювальних апаратів для прогріву вже надійшов повітря. Дуже важливим компонентом у багатьох випадках виявляється фільтр. У заміських будинках їх можуть не використовувати, проте близькість до федеральній трасі або залізниці вимагає застосувати відповідний пристрій. У такому випадку воно повинно справлятися тільки з звільненням повітря від пилу.

Незалежно від тонкощів наповнення, від використовуваної апаратури і природного або штучного приводу повітря в рух забирають його знизу, а випускають у верхній точці. З додаткових пристроїв в природною схемою провітрювання присутній тільки припливне клапан. Витяжки для котла, а також для газових і електричних плит відносяться до автономного типу. Важливо розуміти, що вони не здатні замінити повноцінну вентиляційну систему. Адже забір повітря близько стелі і на значній відстані від нагрівальних приладів все одно не відбувається, а тому атмосфера в кімнаті неминуче залишиться засмічена.

Читайте також:  Очищення системи опалення в приватному будинку

Уже в момент будівництва будь-яку будівлю, в тому числі і приватний будинок, треба обладнати пристроями натуральної вентиляції. Це базовий мінімум, без якого нормальне середовище в приміщеннях не може бути забезпечена. Саме за такими компонентам проводиться зазвичай розрахунок в першу чергу, і забезпечується природною вентиляцією порцію повітря віднімають з потреби, щоб визначити потрібну потужність механічних апаратів. Але недоліком подібної системи є те, що вона працює стабільно тільки в дуже жорстких рамках. Досить змінитися погодних умов, просто помінятися напрямку вітру, і ефективність прагне до нуля.

Припливні вентиляційні системи забезпечують раціональне управління якісними характеристиками повітря в житло. Найпростіший спосіб забезпечити приплив повітряної маси. вентилятор, що ставлять у віконний отвір. Недоліком такого варіанту є те, що він добре працює тільки в теплі періоди. Якщо температура буде дуже низькою, це створить дискомфорт.

Та зовнішня вентиляція, яку можна побачити на громадських і виробничих будівлях, для приватного житла надлишкова. І справа не тільки в надмірній потужності, але і у великій займаної площі. Буде потрібно виконувати роботу максимально точно і розробляти проект в найменших деталях. Широке поширення отримали моноблочні системи, що працюють на приплив. Такі системи збираються в межах єдиного корпусу, обладнаного шумовий ізоляцією.

Персональні системи припливу працюють тільки для одного приміщення. Більшість таких апаратів відрізняються малою потужністю, не створюють сильного шуму. Витрати на їх придбання невеликі. Відсутня необхідність використання повітропроводів і залучення фахівців. Допускається оснащення таких систем рекуператорнимі блоками, проте ефективність їх забезпечена тільки при плюсовій температурі повітря.

Приставні різновид вентиляційних каналів повинна мати розміри 10х10 або 15х15 см. Доцільно застосовувати готові труби, а не зводити комунікації з гіпсокартону. Це надійніше і забезпечує економію часу при монтажі. Труби виводяться над дахом, висота підйому визначається місцем монтажу. Заборонено використовувати вентиляцію, поєднану з димоходом; приплив і витяжка для кухні повинні бути незалежними один від одного.

Окремі вентиляційні канали ведуть в приміщення, які потрібні для вирішення господарських завдань. Це гардеробні, пральні та комори кімнати. Не можна прокладати такі канали в несучих стінах. Також недоцільно тягнути їх і в зовнішніх стінах, там це призведе до безперервного утворення конденсату. Свої особливості має і прокладка вентиляційних трас для газу. При цьому не має значення, чи встановлені колонки (водонагрівачі), опалювальні котли або плити для кухонь.

Спалювання природного газу неминуче призводить до скорочення концентрації кисню в повітрі. Додатково це обумовлює збільшення концентрації вуглекислоти, димохід все більше засмічується сажею, повітря в кімнаті стрімко наповнюється водою і пилом. І все це небезпечно не тільки суб’єктивними незручностями: виникає загроза для здоров’я і навіть життя людей. Так як в приватних будинках, за винятком великих котеджів, не ставляться котли могутніше 30 кВт, саме з цього рівня і варто виходити. Природна припливна вентиляція котелень створюється з розміткою каналу, запас якого становить близько 1 см.

Діаметри повітряних труб становлять мінімум 150 мм. Прокладати їх в отвори треба з незначним нахилом на вулицю. Щоб закрити порожні ділянки, використовують монтажну піну. Вийшла за контур частина піни треба зрізати після затвердіння. Виключити засмічення пилом в цій схемі не вийде, рішенням проблеми є використання решіток з фільтрами.

Ще одна грати вмонтовуються на виведення труби на вулицю, щоб всередину не проникали дрібні тварини і сміття. Висновок повинен розташовуватися мінімум в 1 м від котла. Ця вимога покликане запобігти впливу холодного повітря на роботу газового котла. Не варто покладатися надмірно на автоматику: так, вона здатна компенсувати подібний вплив, але це тільки істотно скоротить період служби виробу. Природний формат вентиляції котелень, залежачи від зовнішніх умов, дозволяє економити електроенергію.

Змішані припливно-витяжні апарати містять фільтри, вентилятори та калорифери. У котельних вони забезпечують повноцінний мікроклімат. З огляду на можливості сучасних автоматизованих котлів, подібні системи допомагають скоротити витрату палива і стабілізувати роботу опалювальних засобів. У котельнях можуть використовуватися канальні або безканальні системи подачі повітря. У першому випадку потоки його збираються воєдино, а потім скидаються назовні природно або примусово.

Для переміщення повітря, який створюється газовим обладнанням, найчастіше застосовуються прямокутні канали на основі оцинкованої сталі. Подібні системи монтуються легко і просто. У комплекті незмінно поставляються необхідні деталі. Відсутня майже завжди потреба в допоміжних фітингах. Так як величина і маса повітропроводів невеликі, створити їх можна і власними руками.

Вимоги по нормативам і правила проектування

Згідно з нормативними вимогами, всі технічні рішення в будівлях і спорудах повинні бути орієнтовані на забезпечення і підтримання мікроклімату, відповідного вказівкам ГОСТ 30494. Також слід керуватися вказівками, що містяться в санітарних правилах 2002 року. Навіть аварійна вентиляція та засоби протидимного захисту не можуть створювати загальний шум сильніше 110 дБ, а імпульсний. сильніше 125 дБ. Антикорозійне прикриття повітропроводів можна робити легко спалахують фарбами, але їх товщина не може перевищувати 0,02 см.

Згідно з нормами, що діють в Росії, примусово приводити повітря в рух потрібно, якщо метеорологічні характеристики місцевості не забезпечують необхідних параметрів його переміщення. Також це може бути пов’язано з необхідністю очищати надходять повітряні маси. В обов’язковому порядку механічна вентиляція створюється у всіх ділянках, де природне провітрювання повністю неможливо. Ще один випадок, коли без штучного заохочення не обійтися. це місцевості, в яких температура повітря опускається до.40 градусів і менше. У таких ситуаціях обов’язково ще доповнення перекачувальних систем засобами підігріву.

Згідно СНиП, очищення повітря від пилу повинно проводитися до ГДК для конкретного населеного пункту чи нижче. Розрахунок всіх систем слід робити так, щоб температура в приміщенні не падала нижче 12 градусів. В ідеалі вона повинна утримуватися в нормованих рамках. Нижня точка деталі, що приймає повітря ззовні, повинна розташовуватися як мінімум на 1 м вище стабільного снігового покриву і на 2 м над рівнем грунту. Якщо ж територія може бути схильна до піщаних бурь, підйом має здійснюватися вже на 3 м. А ось потреба в захисті приймачів повітря від пилку, листя, гілочок, пелюсток і тому подібного визначається індивідуально, за технічним завданням.

Всі точки, де транзитні повітроводи прокладаються через стіни, через перегородки покладається ущільнювати з використанням негорючих матеріалів. Заборонено комбінувати повітроводи з газопроводами, з електричною проводкою, кабелями зв’язку і каналізаційними системами. Під заборону також потрапляє наближення всіх цих комунікацій до труб і їх просте перетин. Якщо вентиляційних систем кілька (зазвичай припливна і витяжна), то прилади для виміру температур і тисків роблять єдиними для всіх контурів.

Згідно з чинним ГОСТ, дозволяється застосовувати тільки ті способи закріплення розподіляють повітря пристроїв до повітропроводів або до капітальних конструкцій будівель, які передбачені в технічній документації на вироби.

Облаштування циркуляції повітря вбудованих приміщень

Але просто подати порції свіжого повітря ззовні недостатньо. і в дерев’яному будинку, і в спорудженні з газобетону це вірно в однаковій мірі. Адже якщо свіжість торкнеться тільки безпосереднього виведення і не пройде далі, будь-який сенс пропаде. Вентиляція повинна забезпечувати ще і циркуляцію повітряних мас. Для холодного горища в класичній схемі обов’язкове регульована система, в якій крокви і лати не закриті. Якщо цей підхід не влаштовує, потрібно застосовувати обшивку з зазорами, через які газ буде рухатися вільно і необмежено.

зробити, вентиляцію, брусовому, будинку

Ондулін і шифер покладається класти без вживання плівок, що стримують рух повітря або водяної пари. Через металочерепицю вони теж пройдуть добре, але можна зіткнутися з виникненням конденсату. Канали для доступу повітря на двосхилим даху роблять у фронтонах. При щільних приляганнях і зашивці, а також при виготовленні фронтонів з каменю, доведеться готувати отвори в стінах. Сумарна площа вентиляційних каналів на будь-якому поверсі, в тому числі горищному, повинна становити мінімум 0,2% сумарної площі.

Щоб заощадити гроші, ставлять типові решітки (одну з регулюванням, а іншу. розгорнуту дірами вниз). Обов’язково потрібно прикривати решітки москітні сітки, щоб гарантовано не пробиралися всередину комахи. Не такий підхід потрібно до вентиляції вальмовой даху. Там введення повітря готується внизу (в підшивці), а для виведення його готують отвір у самого коника. При використанні гнучкої покрівлі рекомендується вентиль формату «черепашка» або коник з функцією провітрювання.

Досить широко зустрічається думка, що вентиляція горища призводить до втрат теплого повітря. В реальності подібні випадки відбуваються тільки з вини непрофесійних будівельників або проектувальників. Вони і запускають такий міф, щоб виправдати власні промахи і недоліки в роботі. Вентилюючі системи повинні відрізнятися підвищеною міцністю, тому що інакше вони не перенесуть створюються навантажень. Рекомендується наближати отвори до коника якомога більше.

Допускається установка нерозривні софітів під карнизами. Але якщо ставляться такі вироби, їх треба укомплектувати тонкою сіткою (пластмасової або алюмінієвої, щоб не було корозії). Припливні компоненти треба ставити в найбільш чистому місці. Дистанція від засмоктує обладнання до витяжного вентилятора повинна становити щонайменше 8 м. Дуже корисна установка рекуператора.

Коли в проекті приватного будинку передбачена організація цокольного поверху (підвалу), потрібно продумати оснащення його стін отворами для натурального обміну повітря. При цьому враховують:

На думку професіоналів, 1 отвір має припадати на 2-3 м стіни. Дещо більше їх роблять, коли будівництво ведеться в низині. При явній недостатності продухов використовують додаткову припливно-витяжну систему. Вентиляція статі дуже важлива, часом навіть більше, ніж провітрювання підвалу. Якщо вона не забезпечена, навіть найміцніші і красиві дошки швидко будуть знищені цвіллю, іншими грибками.

Продування повітря через простір підпілля проводиться через отвори, що робляться в фундаменті. Туди закладають труби, що працюють на приплив. Намагаються максимально наблизити їх до витяжки; якщо це неможливо, одночасно збільшують діаметр вступного отвору. Якщо за перші місяці використання житла вентиляція показує себе не досить ефективною, доводиться пробивати додаткові отвори. Але набагато легше і краще виконати всі як слід при заливці підстави з бетону.

Про те, як правильно зробити вентиляцію в приватному будинку, дивіться в наступному відео.